Nabava

Proces nabave

Utvrđeni slijed aktivnosti u procesu nabavljanja osigurava da će nabavljeni proizvod biti sukladan utvrđenim zahtjevima u pogledu definiranih značajki, cijene i roka isporuke. Za definirani predmet nabave ili grupu takvih predmeta dobavljaču se dostavlja narudžba uz zahtjev da dobavljač istu potvrdi.

TEH GRADNJA posluje sa stalnim dobavljačima na načelima partnerstva i dugoročne suradnje. Performanse procesa nabavljanja i dobavljača se nadziru i mjere kroz broj reklamacija u odnosu na broj isporuka, pokazatelje kvalitete,  poštivanja cijene i naznačenih rokova isporuke. U slučaju kada bi navedeni podaci ukazivali na negativan trend, TEH GRADNJA bi na to upozorila dobavljača. Podaci o praćenju performansi dobavljača koriste se za njihovo periodično ocjenjivanje u sklopu pregleda kojeg provodi Direktor, kada se i donose odgovarajući zaključci i prikladne mjere.

Za praćenje rada s dobavljačima koristi se Lista praćenja odobrenih dobavljača, na kojoj su navedeni strateški dobavljači tvrtke koji čine 90% prometa.

Sa ostalim dobavljačima posluje se isključivo po odobrenju direktora, nadzire se njihov rad, i ako steknu uvjete, stavlja ih se na Listu praćenja odobrenih dobavljača, koja se revidira najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće.

Podaci za nabavu

Nabavni dokumenti jednoznačno definiraju proizvod koji se nabavlja.

Ovjera/verifikacija nabavljenog materijala i opreme

Isporuka se smatra cjelovitom kada se naručeni materijal i oprema zaprime u traženoj količini i kvaliteti, uz zahtjevane popratne dokumente i unutar predviđenog roka. Ukoliko isporuka odstupa po bilo kojem od elemenata zahtjeva, sastavlja se Reklamacijski zapisnik. Voditelj gradilišta je odgovoran i ovlašten za kvalitativni i količinski prijem robe na gradilište.

Predstavnica za kvalitetu i okoliš vodi podatke i zapise o reklamacijama dobavljačima za potrebe periodičnog ocjenjivanja boniteta dobavljača.

Proizvodnja i pružanje usluge građenja

Upravljanje pružanjem usluge građenja

Prije početka građenja određenog objekta ili građevine, Rukovoditelji gradilišta odgovorni su za poduzimanje koraka koji će osigurati sljedeće:

  • da je raspoloživa sva potrebna projektna i tehnička dokumentacija
  • da je raspoloživa odgovarajuća proizvodna oprema u odnosu na zahtjeve postavljene na građevinu i na ugovorene količine iz ugovornog troškovnika
  • da su proizvodna oprema i procesi provjereni i pod nadzorom
  • da se izgradnja može odvijati unutar postojećih uvjeta okoline
  • da će operativni procesi građenja biti vođeni na način koji osigurava ostvarenje ugovorenih zahtjeva

Nastavno na osnovne ulazne podatke, podaci vezani uz operativni proces građenja dokumentirani su u opsegu koji osigurava realizaciju svih postavljenih zahtjeva na kvalitetu i okoliš tijekom građenja.

Utvrđivanje prihvatljivosti/validacija procesa pružanja usluga građenja

Prati se preko reklamacija Investitora.

Prepoznavanje i sljedivost

Prepoznavanje i sljedivost osigurana je preko dokumenata koji se koriste u tvrtki.

Vlasništvo Investitora

Pod vlasništvom Investitora podrazumijeva se projektna dokumentacija za izvođenje radova i prostor na kojem se izvode radovi.

Sa vlasništvom Investitora postupa se prema pravilima struke i u najboljoj maniri “dobrog gospodara”.

Čuvanje materijala i opreme

Materijal i oprema potrebni za izvođenje radova dovoze se na mjesto izvođenja radova direktno od dobavljača. Kontrola repromaterijala vrši se na mjestu izvođenja radova, gdje se i postavlja priručno skladište.

U priručnom skladištu osigurano je čuvanje i zaštita repromaterijala.

Eventualni ostatak repromaterijala dovozi se u skladište, tu se privremeno skladišti, i koristi se prilikom slijedećeg izvođenja.

Upravljanje nadzornom i mjernom opremom

U tvrtki se ne koristi mjerna oprema koja ima direktnog utjecaja na zadovoljstvo Investitora, pa se ovaj zahtjev norme izuzima.