Proces građenja

Općenito

U sklopu planiranja i provedbe procesa nadziranja, mjerenja, analiziranja i poboljšanja, istaknuti su zahtjevi za mjerenjem usklađenosti i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, mjerenjem zadovoljstva Investitora i za mjerenjem djelotvornosti procesa. Podaci mjerenja su osnovica za analiziranje, izvođenje zaključaka i dobivanje (generiranje) izvještaja potrebnih za donošenje djelotvornih odluka uprave usmjerenih na poboljšanje procesa i povećanje zadovoljstva Investitora.

Nadzor i mjerenje

Zadovoljstvo Investitora

Mjerenje zadovoljstva Investitora provodi se praćenjem lojalnosti Investitora, evidentiranjem i obradom svih njihovih pritužbi, povremenim anketama, te analizom konkurencije.

Interni audit

Interni auditi se provode periodično, barem jednom godišnje, u svrhu provjere djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, utvrđivanja jesu li rezultati istih u suglasju sa planiranima i podobni za postizanje utvrđenih ciljeva, te predlaganja i provedbe potrebnih popravnih mjera.

Interni auditi se planiraju uzimajući u obzir značaj pojedinih procesa za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, te rezultate prethodno provedenih audita. Plan internih audita utvrđuje kriterije audita i područje provedbe, a dokumentirana procedura "Interni audit" utvrđuje metodologiju provedbe, uključujući i načelo neovisnosti auditora o auditiranom području. Ona sadrži odgovornosti i zahtjeve za planiranje i vođenje audita, te za izvještavanje uprave i vođenje zapisa o provedenim auditima.

Za svaku neusklađenost uočenu i evidentiranu tijekom provedbe audita, odgovorne osobe auditiranog područja dužni su utvrditi uzroke i predložiti i provesti korekciju ili popravnu mjeru te rok provedbe. Auditori provjeravaju djelotvornost poduzetih mjera i verificiraju otklanjanje neusklađenosti te o tomu izvještavaju nadležnu osobu.

Interni auditori su stručno osposobljeni za provedbu internih audita sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, a periodično dograđuju znanja i vještine potrebne za djelotvornu provedbu internih audita.

Nadzor i mjerenje procesa

Vlasnici procesa prate da li se procesi odvijaju unutar zadanih parametara.

Na temelju podataka o mjerenju procesa periodično analiziraju i ocjenjuju djelotvornost procesa za koje su nadležni. Uspoređuju dobivene ocjene i dosege sa ciljevima koji su postavljeni za dotični proces, organizacijski segment i funkciju. Ocjenjuju trendove i poduzimaju odgovarajuće korekcije, popravne i zaštitne mjere.

Izvještaje s podacima dostavljaju Predstavnici za kvalitetu i okoliš na godišnjoj razini.

Predstavnica za kvalitetu i okoliš periodično analizira ukupnost performansi procesa i trendove, te ocjenjuje omogućuju li postignute performanse dostizanje zacrtanih ciljeva.

Predstavnica za kvalitetu i okoliš i voditelji projekata na svojim razinama ovlasti donose odluke o korektivnim i preventivnim mjerama u odnosu na performanse procesa i iskazane trendove.

Performanse procesa su predmet razmatranja prilikom pregleda kojeg provodi poslovodstvo.

Nadziranje i mjerenje ugrađenog materijala i opreme

Međufazni pregled obavlja se nakon završetka pojedine tehnološke aktivnosti (faze izvođenja radova) prema Radnom nalogu. Pregled obavlja Rukovoditelj gradilišta. Nastavak izvođenja se zadržava u određenoj fazi sve dok radovi na objektu ili građevini nisu dokumentirani na propisani način.

Izuzetno, Direktor može odobriti nastavak daljnje faze izvođenja u vremenu dok se čeka verifikacija rezultata. U tom slučaju posebno se identificira faza izvođenja na objektu ili građevini kako bi se, u slučaju da rezultati nisu zadovoljavajući, moglo brzo reagirati.

Završnim pregledom objekta ili građevine određuje se sukladnost postignutog stupnja kvalitete ugrađenog materijala i opreme sa utvrđenim zahtjevima. Završni pregled objekta ili građevine obavlja Rukovoditelj gradilišta.

Ako se tijekom pregleda utvrdi nesukladnost ugrađenog materijala i opreme ispunjava se Izvještaj o nesukladnosti, a materijal i oprema se izdvaja i označava kao nesukladan.

Nadziranje i mjerenje realizacije usluga

Završnim pregledom određuje se sukladnost postignutog stupnja kvalitete izvršene usluge sa ugovorenim zahtjevima. Završni pregled izvršene usluge obavlja Voditelj poslova te predstavnik Kupca/Investitora, a gdje je određeno zakonskim propisima i nadzorni inženjer.

Ako se tijekom pregleda utvrdi nesukladnost izvršene usluge sa ugovorenim zahtjevima ispunjava se Izvještaj o nesukladnosti, tj. uočenim nedostacima, te se utvrđuje rok otklanjanja uočenih nedostataka.

Monitoring i mjerenje

Tvrtka redovito provodi postupke samokontrole, odnosno postupke monitoringa u svrhu utvrđivanja zadovoljavanja, odnosno sukladnosti sa postavljenim zahtjevima, internim i zakonskim. Osim vlastitog monitoringa provodi se i vanjski, stručno specijalistički monitoring odnosno razni pregledi kao što su: specijalistički zdravstveni pregledi, pregledi strojeva, opreme i sl.

Tvrtka jednako tako statistički prati i bilježi sve nesreće koje su se desile na radu, te u skladu sa time planira daljanje mjere zaštite na radu. Svi zapisi se čuvaju u upravi tvrtke.

Vrednovanje sukladnosti

U sklopu internog audita i postupaka samokontrole/monitoringa tvrtka provodi prema unaprijed planiranom planu postupak vrdnovanja sukladnosti. Postupkom vrednovanja sukladnosti utvrđuju se slijedeće stavke:

 • Da li su osigurane dovoljne količine zredstva zaštite na radu (rukavice, maske, čizme itd)
 • Da li svo osblje ima pristup sredstvima osobne zaštite na radu
 • Da li je dostupna i poptuna kutija prve pomoće svakome radniku
 • Da li postoje upute za siguran rad uz svaki uređaj
 • Da li svi radnici poštuju upute za siguran rad
 • Da li svi radnici imaju upute za siguran rad
 • Da li svi radnici nose sredstva osobne zaštite na radu
 • Da li je u proteklom peridou bilo nesreća na radu
 • Da se radnici osjećaju sigurno uz primjenu sredsva zaštite na radu i primjenu poravila za rad na siguran način

Postupak vrednovanja provodi se minimalno jednom godišnje. Zapisi o provedenom postupku čuvaju se u upravi i služe za poboljšanje sustava uopravljanja zdravljem i sigurnosti na radu.

Istraživanje incidenta, nesukladnosti, korektivne mjere i preventivne akcije

Istraživanje incidenta

Tvrtka je uspostavila, primenjuje i održava sistem istraživanja incidenata koji omogućava identifikaciju korjena uzroka incidenata, faktora koji doprinose incidentu i sistematske nedostatke u svakom određenom slučaju. Sistem istraživanja, također, omogućava i kontrolu uzroka, što pomaže sprečavanje i ponovnom javljanje sličnih incidenata.

Tvrtka je uspostavila i održava postupak Istraživanje incidenata za definiranje odgovornosti i ovlaštenja za:

 • utvrđivanje nedostataka i drugih faktora koji mogu prouzrokovati ili doprineti pojavi incidenata;
 • identifikacije potrebe za korektivnom mjerom;
 • identifikacije prilika za preventivne mjere;
 • komuniciranje (distribucija) dokumentiranih rezultata istraživanja.

Način i redoslijed prijavljivanja povreda na radu, kao i način pružanja prve pomoći povređenom, propisani su posbenim propisima i internim postupcima.

Upravljanje nesukladnim proizvodom / uslugom / reklamacijom

Tvrtka je osigurala da proizvod ili usluga koja nije u skladu sa zahtjevima na proizvod ili uslugu bude prepoznata i pod nadzorom kako bi se spriječila nenamjerna upotreba ili isporuka.

Utvrđena je procedura o postupanju s nesukladnim proizvodima Upravljanje nesukladnim materijalom, opremom, uslugom i reklamacijom, gdje su jasno utvrđene i dokumentirane odgovornosti i ovlaštenja.

Predstavnica za sustav upravljanja odgovorna je za izradu i održavanje procedure "Upravljanje nesukladnim materijalom, opremom, uslugom i reklamacijom".

Analiza podataka

Vodeći se načelom o odlučivanju temeljenom na informacijama, u tvrtki se na organiziran i definiran način prikupljaju podaci o usklađenosti usluga, provedbi procesa, o zadovoljstvu Investitora i o dobavljačima, kako bi kroz njihovo analiziranje došli do potrebnih informacija i činjenica.

Analiziranje podataka o proizvodu

Prikupljena i sistematizirana odstupanja na uslugama u promatranom razdoblju periodično se razmatraju i na osnovu rezultata se, prema potrebi, iniciraju i provode popravne mjere.

Analiziranje podataka o procesima

Svakom procesu pridružene su metode nadzora i postupci mjerenja procesa. Mjerenjima procesa prikupljaju se podaci čijom se analizom određuju performanse procesa. Trajni je cilj usavršavati procese u smislu povećanja njihove djelotvornosti i učinkovitosti.

Analiziranje podataka o zadovoljstvu Kupca/Investitora

Uz podatke koji se prikupljaju iz reklamacija i pritužbi Kupaca/Investitora, Predstavnica za upravljanje prikuplja i analizira podatke o realiziranim i provedenim uslugama, te podatke koji se evidentiraju kroz komuniciranje s.Investitorom.

Broj Kupaca/Investitora koji se je ponovno javljaju tvrtki također je bitan za ocjenu njihovog zadovoljstva.

Analiziranje podataka o dobavljačima i kooperantima

TEH GRADNJA ima uspostavljene partnerske odnose sa svojim ključnim dobavljačima i kooperantima temeljene na međusobnom uvažavanju i dugoročnoj uzajamnoj koristi. Politika tvrtke je njegovati i proširivati takve odnose.

Poboljšanje

Trajno poboljšavanje

Poslovodstvo teži neprekidnom poboljšavanju djelotvornosti i učinkovitosti procesa primijenjenih u organizaciji. Uz interne audite i pregled kojeg provodi uprava, po potrebi se uspostavljaju procesi koji omogućuju veću učestalost nadzora, prikupljanja podataka i informacija te donošenje mjera koje su usmjerene neprekidnom poboljšanju.

Predstavnica za sustav upravljanja, ima obvezu osiguravati koordinaciju sastavnica procesa trajnog poboljšanja te inicirati i poticati mjere i nadzirati njihove rezultate. Aktivnosti trajnog poboljšavanja i njihovi rezultati su dio pregleda kojeg provodi uprava.

Proces trajnog poboljšavanja temelji se na:

 • pokazateljima performansi procesa
 • pokazateljima performansi usluga
 • pokazateljima zadovoljstva Investitora
 • analiziranju problema
 • pregledu postizanja ciljeva na razini pojedine organizacijske cjeline
 • pregledu postizanja planova i ciljeva osposobljavanja
 • rezultatima internih audita
 • iniciranju i nadzoru provođenja popravnih i zaštitnih mjera

8.5.2 Popravne radnje

Popravne mjere poduzimaju se u svrhu otklanjanja uzroka nesukladnosti i sprječavanje njihovog ponavljanja. Uspostavljena je dokumentirana procedura "Popravne radnje" koja utvrđuje odgovornosti, ovlasti i postupanje u procesu definiranja i nadzora provedbe popravnih mjera.

Predstavnica za sustav upravljanja odgovorna je za izradu i održavanje procedure "Popravne radnje".

Predstavnica za sustav upravljanja vodi evidencije o procesima povezanim s popravnim mjerama i priprema izvještaje za pregled kojeg provodi poslovodstvo.

8.5.3 Zaštitne radnje

Zaštitne radnje sprječavanju pojave nesukladnosti, čineći dio procesa trajnog poboljšanja. Dokumentirana procedura utvrđuje elemente procesa za zaštitne mjere, definirajući odgovornosti, ovlasti i aktivnosti za:

 • prepoznavanje potencijalnih nesukladnosti i njihovih uzroka
 • ocjenjivanje potrebe za mjerama koje će spriječiti pojavu nesukladnosti
 • definiranje i provedbu mjera
 • evidentiranje rezultata poduzete mjere
 • pregled poduzetih zaštitnih mjera

Predstavnica za sustav upravljanja odgovorna je za izradu i održavanje procedure "Zaštitne radnje".

Postupci i odgovornosti za iniciranje, poduzimanje i nadzor djelotvornosti zaštitnih radnji propisani su procedurom "Zaštitne radnje.