Upravljanje resursima

UPRAVLJANJE RESURSIMA

Direktor, temeljem odgovarajućih informacija, posebice kroz pregled kojeg provodi, donosi odluke i stvara uvjete za prepoznavanje, planiranje, pribavljanje i upravljanje resursima potrebnim za ostvarenje politike i ciljeva kvalitete i okoliša. To uključuje resurse za provedbu i poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem kako bi se trajno osiguravalo zadovoljstvo Investitora i, u primjerenom opsegu, drugih zainteresiranih strana.

Najznačajniji resurs je stručno, osposobljeno i svjesno osoblje. Za djelotvornu provedbu procesa osigurava se prikladna infrastruktura i primjereno radno okruženje. Resursi koji također bitno utječu na procese i kojima se pristupa i upravlja na prepoznatljivi način su znanje, informacije, pravila, dobavljači i partneri te financijski resursi.

LJUDSKI RESURSI

Uprava tvrtke je stava da radnici daju život tvrtci. Radnici svojim znanjem, vještinama, idejama, vizijama pokreću procese, nadziru njihovu provedbu i provode poboljšanja. Aktivnost ljudskih resursa proističe prvenstveno iz ugovornih obveza koje su radnici sklopili s tvrtkom. Međutim, značajni dio aktivnosti vezan je i uz motivaciju za uspjeh u radu, stjecanje znanja i vještina, napredovanje u hijerarhiji, povećanje plaće. Tvrtka kroz obuku i kontinuirano učenje zaposlenika nastoji povećati resurse znanja.

Poslovodstvo tvrtke zadovoljno je brojem radnika koji su stručno osposobljeni za proizvodna zanimanja, te brojem tehničkog rukovodnog kadra koji je prisustvovao seminarima i usavršio i upotpunio svoja znanja iz struke, jer su godišnji planovi znatno premašeni, a svi zaposlenici stečena znanja primjenjuju u obavljanju radnih zadataka.

Sistematizacijom poslova unutar tvrtke utvrđeni su zahtjevi za formalnu osposobljenost (vrsta i razina školske spreme, potreban radni staž i dr.), zakonom definirani posebni uvjeti za obavljanje pojedinih skupina poslova i, gdje je to potrebno, dodatni zahtjevi za određena znanja i vještine.

Kvalifikacijska struktura osoblja i sustav stalne izobrazbe osiguravaju da djelatnici raspolažu potrebnim znanjem i uvježbanošću za uspješno izvršenje zadataka. To se postiže pravovremenom identifikacijom potreba za osposobljavanjem i kvalificiranjem zaposlenika za pojedine poslove.

Direktor utvrđuje godišnje planove stručnog osposobljavanja osoblja. Nakon završenog stručnog osposobljavanja, ispunjava se obrazac Izvješće o osposobljavanju.

Za praćenje učinkovitosti osposobljavanja svakog pojedinog zaposlenika odgovoran je njegov rukovoditelj koji, tri mjeseca po provedenom osposobljavanju, u obrazac Izvješće o osposobljavanju, upisuje ocjenu učinkovitosti osposobljavanja.

Svi zaposleni posjeduju osnovna znanja o usvojenom sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem, a detaljno poznaju sve zahtjeve koji se izravno odnose na njihova radna zaduženja.

INFRASTRUKTURA

Trajni zadatak uprave je prepoznavanje, pribavljanje, održavanje i razvoj infrastrukture koja će omogućiti ostvarenje usklađene usluge na djelotvoran i učinkovit način. Najznačajnije sastavnice infrastrukture su uređeni radni prostor, skladište, radionice, radni strojevi i alati, građevinska mehanizacija i transportna sredstva, te informatička i komunikacijska oprema, uključujući softver. Održavanje i osuvremenjivanje infrastrukture osigurava visoku razinu njezine raspoloživosti i djelotvornosti.

TEH-GRADNJA je dobro tehnički opremljena, a sva sredstva za rad koja koristi u realizaciji usluge: alat, građevinski strojevi, transportna sredstva, vozila, dizalice, kranovi su 100% u vlasništvu tvrtke.

TEH-GRADNJA posjeduje razvijen ICT sustav sa funkcijama koje se mogu ocijeniti kao napredne u odnosu na slične tvrtke. Sva administracijska radna mjesta pokrivena su odgovarajućom IT opremom, uspostavljena je zadovoljavajuća brzina pristupa internetu, a osim toga tvrtka posjeduje i dodatne tehnologije kao što su praćenje teretnih motornih vozila GPS sustavom i Virtual Private Network za djelatnike koji sa vanjskih lokacija (gradilišta) trebaju pristupiti resursima tvrtke. Projektiranje, izvedba i održavanje ICT sustava te razvoj aplikativne programske podrške povjereno je tvrtki I.P.T. d.o.o. iz Zagreba, Miramarska 24

Politika upravljanja

Usmjerenost na potrebe Kupaca/Investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom, brzina i kompletnost isporuke uz brigu o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, kao i očuvanju prirodnih resursa, najvažnije su vrijednosti prema kojima TEH GRADNJA d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u izvođenju radova u građevinarstvu - izgradnja i sanacija objekata visokogradnje i niskogradnje.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
 • maksimalnu pažnju poklanjati očuvanju i zaštiti prirodnih resursa
 • kroz preventivan pristup zaštiti okoliša težiti stalnom smanjivanju negativnog utjecaja na okoliš i prevenciji onečišćenja
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
 • nuditi Kupcima/Investitorima optimalna i cjelovita rješenja
 • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe Kupaca/Investitora
 • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem i sigurnosti na radu, temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, a također i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • trajno se usklađivati i ispunjavati zahtjeve zakonske regulative u zaštiti okoliša
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve
 • Također, zaštiti na radu, odnosno zdravlju i sigurnosti, tvrtka pridaje velik značaj
 • Svoju brigu i usmjerenost ka zdravlju i sigurnosti radnika na radu, osigurava neprekidnim edukacijama, provođenjem postupaka samokontrole, provođenjem interne edukacije, obavješćivanjem i osvješćivanjem svojih radnika